facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人長風文教基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣新北地方法院112年度法登他字第97號財團法人長風文教基金會變更登記


臺灣新北地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月15日發文
發文字號: 112 新北院英登字第8641號
主旨:公告江宜樺等聲請辦理財團法人長風文教基金會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月14日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1473號(案號為112年度法登他字第97號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第3屆董事姓名及住所如下:
    董事長    江宜樺     
    副董事長  王伯元     
    副董事長  童子賢     
    董 事    何培鈞     
    董 事    夏立言     
    董 事    馮  燕     
    董 事    葉匡時     
    董 事    杜紫軍     
    董 事    蔡玉玲     
    董 事    龍應台     
    董 事    龔行憲     
    董 事    陳碧華     
    董 事    管中閔     
    董 事    韓定宇     
    董 事    羅祥安     
      二、代表法人之董事:江宜樺。
      三、董事印鑑。 
           
主 任 張 惠 芳
 

 • 發布日期 : 112-03-15
 • 更新日期 : 112-03-15
 • 發布單位 : 臺灣新北地方法院
回頁首