facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺灣省合濟慈善會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院112年度法登他字第162號社團法人臺灣省合濟慈善會變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月14日
發文字號: 112 中院平登字第1120018339 號
主旨:公告陳冰國等聲請辦理社團法人臺灣省合濟慈善會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月14日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1105號(案號為112年度法登他字第162號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第11屆理、監事姓名及住所如下:
    理事長    陳氷國   
                               
    常務理事  林素貞   
                               
    常務理事  張貴森   
                               
    常務理事  林天賜   
                               
    常務理事  羅永明   
                               
    理  事    陳建志   
                               
    理  事    陳 勸   
                               
    理  事    方政偉   
                               
    理  事    張嘉銀   
                               
    理  事    王玉美   
                               
    理  事    呂也好   
                               
    理  事    江旻諭   
                               
    理  事    李乃華   
                               
    理  事    張榮村   
                               
    理  事    陳俊良   
                               
    理  事    賴秉宥   
                               
    理  事    黃家賢   
                               
    理  事    郭恆宗   
                               
    理  事    任中興   
                               
    理  事    陳麗華   
                               
    理  事    卓智仁   
                               
    常務監事  何承益   
                               
    監  事    曾水淳   
                               
    監  事    蔡進亮   
                               
    監  事    張應富   
                               
    監  事    廖孟瑩   
                               
      二、代表法人之理事:陳冰國。
      三、第11屆理、監事印鑑登記。
登記處主任  楊慶亮
 

 • 發布日期 : 112-03-14
 • 更新日期 : 112-03-14
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首