facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人溪湖佛教蓮社文教基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院111年度法登他字第170號財團法人溪湖佛教蓮社文教基金會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 10 日
發文字號:111法登他字第 170  號
主旨:公告楊銘璋等聲請辦理財團法人溪湖佛教蓮社文教基金會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月10日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第53號(案號為111年度法登他字第170號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第12屆董監事變更姓名及住所如下:
    董事長    楊銘璋   
                                  
    董  事    楊素芸    
                                
    董  事    陳錫忠   
                               
    董  事    林芮瑩   
                               
    董  事    楊永岳   
                               
    董  事    郭白菊   
                               
    董  事    楊木讚   
                               
                               
    董  事    洪玉里   
                               
    董  事    施學忠   
                               
    董  事    許甘修   
                               
    董  事    陳威龍   
                               
    監察人    邱西川  
                               
      二、代表法人之董事:楊銘璋。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 112-03-13
 • 更新日期 : 112-03-13
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首