facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺中市大里老人會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院112年度法登他字第158號社團法人臺中市大里老人會變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月13日
發文字號: 112 中院平登字第1120017907 號
主旨:公告洪有益等聲請辦理社團法人臺中市大里老人會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月13日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1271號(案號為112年度法登他字第158號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第11屆理、監事姓名及住所如下:
    理事長    洪有益   
                                 
    常務理事  陳金榮   
                               
    常務理事  洪柏演   
                               
    理 事    賴瑩珊   
                               
    理 事    莊 選   
                               
    理 事    林慶尖   
                               
    理 事    黃秀雲   
                               
    理 事    魏玉真   
                               
    理 事    鄭茂正   
                               
    理 事    郭茂炎   
                               
    理 事    林照山   
                               
    理 事    楊順隆   
                               
    理 事    曹秀香   
                               
    理 事    林冠銘   
                               
    理 事    葉梅雄   
                               
    常務監事  廖秀滿   
                               
    監 事    邱王秀琴 
                               
    監 事    陳素雲   
                               
    監 事    張炳南   
                               
    監 事    李金帶   
                               
      二、代表法人之理事:洪有益。
      三、第11屆理、監事印鑑登記。
登記處主任  楊慶亮
 

 • 發布日期 : 112-03-13
 • 更新日期 : 112-03-13
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首