facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人桃園市幸福家庭培力協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣桃園地方法院112年度法登他字第47號社團法人桃園市幸福家庭培力協會變更登記

臺灣桃園地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 13 日
發文字號:桃院增登112法登他字第   47  號
主旨:公告林雄堅等聲請辦理社團法人桃園市幸福家庭培力協會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年3月13日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條、法人及夫妻財產制契約登記規則第10條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1150號(案號為112年度法登他字第47號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第3屆姓名及住所如下:
             理事長    林雄堅    
             常務理事  楊若君    
             常務理事  李盈輝    
             理 事    周祖嬌    
             理 事    黃馨慧    
             理 事    戴佑珊    
             理 事    洪聰泳    
             理 事    林碧華    
             理 事    郭美月    
             常務監事  林淑敏    
             監 事    陳庭羽    
             監 事    楊玉蘭    
      二、代表法人之理事:林雄堅。
      三、理事、監事印鑑。
      四、變更章程第5、32條。
 

登記處主任    簡慧瑛

 • 發布日期 : 112-03-13
 • 更新日期 : 112-03-13
 • 發布單位 : 臺灣桃園地方法院
回頁首