facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人台中市學習障礙協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院112年度法登他字第155號社團法人台中市學習障礙協會變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月10日
發文字號: 112 中院平登字第1120017442號
主旨:公告陳麗文等聲請辦理社團法人台中市學習障礙協會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月10日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1143號(案號為112年度法登他字第155號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第11屆理、監事姓名及住所如下:
    理事長    陳麗文   
                               
    常務理事  陳勇成   
                               
    常務理事  鄒荷秀   
                               
    理  事    沈旦萍   
                               
    理  事    張美華   
                               
    理  事    黃耀明   
                               
    理  事    詹惠文   
                               
    理  事    林琬真   
                               
    理  事    廖宜涵   
                               
    常務監事  張 泓   
                               
    監  事    邱智英   
                               
    監  事    陳高良   
                               
      二、代表法人之理事:陳麗文。
      三、第11屆理、監事印鑑登記。
登記處主任  楊慶亮
 

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首