facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人彰化縣觀護協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院112年度法登他字第13號社團法人彰化縣觀護協會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 7 日
發文字號:112法登他字第  13  號
主旨:公告楊曜聰等聲請辦理社團法人彰化縣觀護協會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月06日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第497號(案號為112年度法登他字第13號)。
  貳、變更登記事項:
      一、主事務所變更為彰化縣彰化市中山路二段2號2樓。
      二、第21屆理監事變更姓名及住所如下:
    理事長    楊曜聰   
                                  
    常務理事  王江全   
                                  
                                  
    常務理事  阮厚爵    
                                
    常務理事  侯志淵   
                               
    常務理事  劉芸富   
                               
                               
    理 事    張榮輝   
                               
    理 事    何建昌   
                               
                               
    理 事    施燈火   
                               
    理 事    柯崇仁   
                               
    理 事    胡荏凱   
                               
    理 事    許自維   
                               
    理 事    廖國竣   
                               
    理 事    王義方   
                               
    理 事    鄭榮   
                               
    理 事    張芫榤   
                               
                               
    常務監事  呂秀碧   
                               
    監 事    陳凱榮   
                               
    監 事    許皇義   
                               
    監 事    梁國斌   
                               
    監 事    陳衍昌   
                               
      三、代表法人之理事:楊曜聰。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首