facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人台中市佛教蓮社 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院111年度法登他字第377號財團法人台中市佛教蓮社變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國111年6月16日
發文字號: 111 中院平登字第1110043296號
主旨:公告張式銘等聲請辦理財團法人台中市佛教蓮社變更登記,業經本院登記處於中華民國111年06月16日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第106號(案號為111年度法登他字第377號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第14屆董、監事姓名及住所如下:
    董事長    張式銘   
                               
    常務董事  簡金武   
                               
    常務董事  吳碧霞   
                               
    常務董事  吳聰敏   
                               
    常務董事  連文宗   
                               
    董  事    蘇清龍   
                               
    董  事    陳志華   
                               
    董  事    陳火爐   
                               
    董  事    張志嘉   
                               
    董  事    陳甘煌   
                               
    董  事    詹前柏   
                               
    董  事    楊明堂   
                               
    董  事    王明泉   
                               
    董  事    張宏儒   
                               
    董  事    陳雍政   
                               
    常務監事  李榮輝   
                               
    監  事    謝嘉峰   
                               
    監  事    陳清爽   
                               
    監  事    謝正雄   
                               
    監  事    黃義宏   
                               
      二、代表法人之董事:張式銘。
      三、第14屆董、監事印鑑登記。
登記處主任  楊慶亮
 

 • 發布日期 : 111-06-16
 • 更新日期 : 111-06-16
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首