facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺北市都市更新學會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第838號社團法人臺北市都市更新學會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月24日
發文字號:111北院忠登字第1110009544號
主旨:公告蔡漢霖等聲請辦理社團法人臺北市都市更新學會變更登記,
          業經本院登記處於中華民國111年05月24日登記於法人登記簿,
          俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1903號(案號為111年度法登他字第838號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第6屆理、監事姓名及住所如下:
             理事長    蔡漢霖 
             副理事長    施俊偉   
             副理事長    李毓超 
             常務理事    李忠憲   
             常務理事    李克定   
             常務理事    林資雄   
             常務理事    游政諭   
             常務理事    江肇欽   
             理 事    楊聰達 
             理 事    吳憲彰   
             理 事    廖英德   
             理 事    陳明泉   
             理 事    李鴻漢   
             理 事    陳佳蔚 
             理 事    陳銅溪   
             理 事    趙恩廣
             理 事    劉明滄 
             理 事    林同聲   
             理 事    王朝志   
             理 事    吳厚毅   
             理 事    周兆駿 
             理 事    蔡漢威   
             理 事    蔡錦勲     
             理 事    李家儂   
             理 事    彭彥祥   
             常務監事    曾文龍   
             常務監事    杜國源   
             監 事    張義權
             監 事    李欽漢   
             監 事    卓輝華   
             監 事    陳君沛   
             監 事    蔡名峻   
      二、代表法人之理事:蔡漢霖。
      三、理、監事印鑑(其中理事李克定、游政諭、陳明泉、李鴻漢、
             劉明滄、林同聲、王朝志、彭彥祥、監事杜國源、卓輝華係
             採簽名式)。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-24
 • 更新日期 : 111-05-24
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首