facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人中華水土保持學會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第825號社團法人中華水土保持學會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月24日
發文字號:111北院忠登字第1110009524號
主旨:公告許中立等聲請辦理社團法人中華水土保持學會變更登記,
          業經本院登記處於中華民國111年05月23日登記於法人登記
          簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1281號(案號為111年度法登他字第825號)。
  貳、變更登記事項:
      一、改選理、監事,姓名及住所如下:
             理事長    許中立   
             常務理事    王晉倫   
             常務理事    李鎮洋   
             常務理事    林俐玲   
             常務理事    林信輝   
             常務理事    段錦浩   
             常務理事    黃宏斌   
             理 事    葉昭憲   
             理 事    陳榮俊   
             理 事    謝俊賢   
             理 事    李國正   
             理 事    蕭國亮   
             理 事    洪祈存   
             理 事    陳重光   
             理 事    魏迺雄   
             理 事    王雅禾   
             理 事    陳樹群   
             理 事    李準勝   
             理 事    張錦家   
             理 事    酈寶成   
             理 事    張曉康   
             常務監事    蕭宇伸   
             監 事    周天穎   
             監 事    葉順裕   
             監 事    陳厚文   
             監 事    林文英   
             監 事    周明坤   
             監 事    洪啓耀     
      二、代表法人之理事:許中立。
      三、理、監事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-24
 • 更新日期 : 111-05-24
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首