facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺中市馬拉松扶輪社 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院111年度法登他字第333號社團法人臺中市馬拉松扶輪社變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月24日
發文字號: 111 中院平登字第 1110037135  號
主旨:公告臧瑞明等聲請辦理社團法人臺中市馬拉松扶輪社變更登記,業經本院登記處於中華民國111年05月24日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第2853號(案號為111年度法登他字第333號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第6屆理、監事姓名及住所如下:
    理事長    臧瑞明   
                               
    常務理事  顏世榮   
                               
    常務理事  陳洪昉   
                               
    理 事    周佳賢   
                               
    理 事    郭威廷   
                               
    理 事    黃昱盛   
                               
    理 事    席凱蕎   
                               
    理 事    嚴宏毅   
                               
    理 事    陳昭君   
                               
    理 事    卓秋季   
                               
    理 事    謝武君   
                               
    常務監事  汪世旭   
                               
    監 事    張耿豪   
                               
    監 事    林維濯   
                               
      二、代表法人之理事:臧瑞明。
      三、第6屆理、監事印鑑登記。  
登記處主任   楊慶亮
 

 • 發布日期 : 111-05-24
 • 更新日期 : 111-05-24
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首