facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人台灣胎兒醫學振興會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第817號社團法人台灣胎兒醫學振興會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月23日
發文字號:111北院忠登字第1110009405號
主旨:公告吳佩臻等聲請辦理社團法人台灣胎兒醫學振興會變更登
          記,業經本院登記處於中華民國111年05月20日登記於法人
          登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第3391號(案號為111年度法登他字第817號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第4屆理、監事姓名及住所如下:
             理事長    吳佩臻   
             常務理事    張東曜   
             常務理事    周昱青   
             理 事    林丹薇   
             理 事    李文車   
             理 事    詹德富   
             理 事    洪秉坤   
             理 事    李怡盈   
             理 事    王貞勻   
             常務監事    楊子逸   
             監 事    陳彥妮   
             監 事    蕭弘智   
      二、代表法人之理事:吳佩臻。
      三、理、監事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-23
 • 更新日期 : 111-05-23
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首