facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人中華民國嘉禾關懷您協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第813號社團法人中華民國嘉禾關懷您協會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月23日
發文字號:111北院忠登字第1110009403號
主旨:公告黃浩等聲請辦理社團法人中華民國嘉禾關懷您協會變更
          登記,業經本院登記處於中華民國111年05月20日登記於法
          人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1399號(案號為111年度法登他字第813號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第7屆理、監事姓名及住所如下:
             理事長    黃 浩   
             副理事長    唐寶生   
             副理事長    宋國興   
             副理事長    王台隆   
             常務理事    李建明   
             常務理事    鄔紹輝   
             常務理事    武海苓   
             理 事    陳爾中   
             理 事    劉鎮平   
             理 事    李焉蘋
             理 事    周嘉順 
             理 事    徐文海   
             理 事    劉榮安   
             理 事    周梅英   
             理 事    吳泰昌   
             理 事    宋國強   
             理 事    謝 勛   
             理 事    關忠立   
             理 事    劉衍芳   
             理 事    黃松青   
             理 事    陳正林   
             常務監事    吳淵源   
             監 事    曲麗娜 
             監 事    周韻蘋   
             監 事    殷至聖   
             監 事    周梅華   
             監 事    凌爾柔   
             監 事    吳憲文   
      二、代表法人之理事:黃浩。
      三、理、監事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-23
 • 更新日期 : 111-05-23
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首