facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人吳健雄學術基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院110年度法登他字第1725號財團法人吳健雄學術基金會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國110年11月26日
發文字號:110北院忠登字第1100020906號
主旨:公告劉兆漢等聲請辦理財團法人吳健雄學術基金會變更登記,
          業經本院登記處於中華民國110年11月25日登記於法人登記
          簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1885號(案號為110年度法登他字第1725號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第10屆董事姓名及住所如下:
             董事長    劉兆漢   
             董 事    林明瑞   
             董 事    李遠哲   
             董 事    吳敏求   
             董 事    徐遐生   
             董 事    陳文村   
             董 事    蔡能賢   
             董 事    鄭崇華 
             董 事    王長怡   
             董 事    伍焜玉 
             董 事    謝詠芬   
             董 事    張韻詩   
             董 事    周美吟   
      二、代表法人之董事:劉兆漢。
      三、董事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 110-11-26
 • 更新日期 : 110-11-26
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首