facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺中市紅十字會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺中地方法院110年度法登他字第589號社團法人臺中市紅十字會變更登記


臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國110年11月18日
發文字號: 110 中院平登字第1100078054號
主旨:公告郭慈安等聲請辦理社團法人臺中市紅十字會變更登記,業經本院登記處於中華民國110年11月18日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第155號(案號為110年度法登他字第589號)。
  貳、變更登記事項:
      一、財產總額變更為新臺幣49,168,828元整。
      二、第15屆理、監事姓名及住所如下:
    理事長    郭慈安   
                                 
    常務理事  陳一雄   
                               
    常務理事  紀郭素昭 
                               
    理 事    郭劉昭惠 
                               
    理 事    林高德   
                               
    理 事    陳坤練   
                               
    理 事    郭子憫   
                               
    理 事    歐正明   
                               
    理 事    劉銖淇   
                               
    理 事    翁崇銘   
                               
    理 事    莊弘雄   
                               
    理 事    張 泓   
                               
    理 事    王雪惠   
                               
    監 事    顏亮光   
                               
    監 事    邱奕賢   
                               
    監 事    陳婉姿   
                               
      三、代表法人之理事:郭慈安。
      四、第15屆理、監事印鑑登記。
登記處主任  楊慶亮
 

 • 發布日期 : 110-11-18
 • 更新日期 : 110-11-18
 • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首