facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人臺中市北臺中城隍廟 按 Enter 到主內容區
:::

logo

:::

公告臺灣臺中地方法院110年度法登他字第212號財團法人臺中市北臺中城隍廟變更登記

臺灣臺中地方法院公告
發文日期:中華民國110年4月8日
發文字號: 110 中院麟登字第1100024433號

主旨:公告涂國樑等聲請辦理財團法人臺中市北臺中城隍廟變更
          登記,業經本院登記處於中華民國110年04月07日登記於
          法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。

依據:非訟事件法第93條。

公告事項:
  壹、登記號數:第298號(案號為110年度法登他字第212
         號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第14屆董、監事姓名及住所如下:
    董事長    涂國樑    
                               
    常務董事  廖炎崑   
                               
    常務董事  林淑音   
                               
    常務董事  陳深煙   
                               
    常務董事  施錫絃   
                               
    常務董事  廖進義   
                               
    常務董事  吳俊煒   
                               
    常務董事  陳鏗榮   
                               
    董 事    張維清   
                               
    董 事    洪淑珠   
                               
    董 事    林永祥   
                               
    董 事    梁明鶴   
                               
    董 事    張健家   
                               
    董 事    陳敏志   
                               
    董 事    劉長平   
                               
    董 事    林新添   
                               
    董 事    黃安利   
                               
    董 事    呂秋佾   
                               
    常務監事  林永強   
                               
    監 事    張文東   
                               
    監 事    賴明成   
                               
      二、代表法人之董事:涂國樑。
      三、第14屆董、監事印鑑登記。
登記處主任  黃  員

  • 發布日期 : 110-04-08
  • 更新日期 : 110-04-08
  • 發布單位 : 臺灣臺中地方法院
回頁首