facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人臺灣省草屯太清宮 按 Enter 到主內容區
:::

logo

:::

公告臺灣南投地方法院110年度法登他字第10號財團法人臺灣省草屯太清宮變更登記

發文日期:中華民國110年3月10日
發文字號:投院明110法登他字第  16  號
 
主旨:公告李進祥等聲請辦理財團法人臺灣省草屯太清宮變更登記,業經本院登記處
          於中華民國110年03月10日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人
          登記證書。
依據:非訟事件法第93條,法人及夫妻財產制契約登記規則第10條。
公告事項:
  壹、登記號數:第43號(案號為110年度法登他字第16號)。
  貳、變更登記事項:
 一、第13屆董、監事任期屆滿,改選產生第14屆董、監事。
       二、新任董、監事李維照、李維仁、李正夫、許進行、李富
  盛、李育翰、李華忠、李文龍、李清楨、李清信、李文
  男、李新財印鑑登記。
       三、第14屆董、監事姓名及住所如下:
     董事長    李進祥  
        常務董事  李洲忠  
              常務董事 李炳峰   
              常務董事 李維照  
              常務董事  李鎗富  
              常務董事 黃源泉  
              常務董事 李文生  
              常務董事 李東明   
              常務董事 連福來  
              董 事  李賢明  
              董 事  李慧珍  
              董 事  李維仁   
              董 事  李正夫  
              董 事  李世雄  
           董 事  李憲郎  
      董 事  李錫興  
      董 事  許進行  
              董 事  李富盛                                     
              董 事  李育翰  
              董 事  李佽霖   
              董 事  李華忠   
              董 事  李文龍   
              董 事  李錦德   
              董 事  李世明   
              董    事  李清楨   
              常務監事   李燿欽   
       監 事  李清信    
               監 事  李文男   
               監 事  李向達   
       監 事  李新財    
        四、代表法人之董事:李進祥。
     
  主 任 李述燊
 • 發布日期 : 110-03-10
 • 更新日期 : 110-03-10
 • 發布單位 : 臺灣南投地方法院
回頁首