facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人拓展文教基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院112年度法登他字第37號財團法人拓展文教基金會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 14 日
發文字號:112法登他字第  37  號
主旨:公告翁金珠等聲請辦理財團法人拓展文教基金會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月13日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第161號(案號為112年度法登他字第37號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第10屆董事變更姓名及住所如下:
    董事長    翁金珠   
                                  
                                  
    董 事    李正雄    
                                
    董 事    曹榮源    
                                
                                
    董 事    楊金英   
                               
    董 事    周清標   
                               
                               
    董 事    黃媽慶   
                               
    董 事    張崇勤   
                               
    董 事    蕭義明   
                               
    董 事    李瑞達   
                               
    董 事    黃椿𩃀   
                               
    董 事    洪介岳   
                               
    董 事    洪宗熠   
                               
    董 事    呂曉玲   
                               
    董 事    王明華   
                               
    董 事    李進建   
                               
      二、代表法人之董事:翁金珠。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 112-03-15
 • 更新日期 : 112-03-15
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首