facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人中華民國大自在佛乘學會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院112年度法登他字第339號社團法人中華民國大自在佛乘學會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月9日
發文字號:112北院忠登字第1120004597號
主旨:公告王賜明等聲請辦理社團法人中華民國大自在佛乘學會變更登記,業經本院登記處於中華民國
          112年03月09日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
   壹、登記號數:第1950號(案號為112年度法登他字第339號)。
   貳、變更登記事項:
          一、第5屆理、監事姓名及住所如下:
                 理事長    王賜明   
                 常務理事    俞玉強   
                 常務理事    李蕙平   
                 理 事    劉素蓮   
                 理 事    張玉娟   
                 理 事    陳梅君   
                 理 事    翁國洋   
                 理 事    趙柳鶯   
                 理 事    黃錦雲   
                 常務監事    王賜賢   
                 監 事    李偉鳳   
                 監 事    陳國裕   
          二、代表法人之理事:王賜明。
          三、理、監事印鑑。

登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首