facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人台灣商標協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院112年度法登他字第333號社團法人台灣商標協會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月9日
發文字號:112北院忠登字第1120004594號
主旨:公告邵瓊慧等聲請辦理社團法人台灣商標協會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03
          月09日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
   壹、登記號數:第3810號(案號為112年度法登他字第333號)。
   貳、變更登記事項:
          一、第2屆理、監事姓名及住所如下:
                 理事長    邵瓊慧   
                 副理事長  蔡瑞森   
                 副理事長  范國華   
                 常務理事  王惠玲   
                 常務理事  賴文智   
                 常務理事  譚璧德   
                 常務理事  鍾文菁   
                 理 事    李素華   
                 理 事    王偉霖   
                 理 事    許鍾光   
                 理 事    Thomas     
                                   Kuiper    
                 理 事    林怡芳   
                 理 事    劉彥玲   
                 理 事    盧建川   
                 理 事    朱若昱   
                 理 事    張慶德   
                 理 事    吳麗娟   
                 理 事    盧佳德   
                 理 事    朱宸佐   
                 理 事    呂靜怡   
                 理 事    賴安國   
                 監事長    鍾文岳   
                 監 事    謝國廉   
                 監 事    劉偉立   
                 監 事    林富傑   
                 監 事    謝孟蓉   
          二、代表法人之理事:邵瓊慧。
          三、理事長邵瓊慧、理事蔡瑞森、王惠玲、許鍾光、盧建川、朱若昱、呂靜怡、監事長鍾文岳
                 印鑑及其餘理、監事簽名式。
          四、章程第7條、第11條、第21條經會員大會決議通過變更,報經主管機關予以備查。

登記處主任楊志純

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首