facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人基督教中華信望愛基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院112年度法登他字第334號財團法人基督教中華信望愛基金會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國112年3月9日
發文字號:112北院忠登字第1120004588號
主旨:公告江素蘭等聲請辦理財團法人基督教中華信望愛基金會變更登記,業經本院登記處於中華民國
          112年03月09日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
   壹、登記號數:第2436號(案號為112年度法登他字第334號)。
   貳、變更登記事項:
         一、財產總額變更為新臺幣176億6,172萬545元整。
         二、第8屆董事姓名及住所如下:
                董事長    江素蘭   
                董 事    王雪紅   
                董 事    EDWARD     
                                 ANDREW OW              
                董 事    THOMAS     
                                  ANDREW CHEN               
                董 事    朱黃傑   
                董 事    歐陽家立 
                董 事    江秀琴   
                董 事    劉群茂   
                董 事    陳英安   
         三、代表法人之董事:江素蘭。
         四、董事印鑑。

登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首