facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人彰化縣安瀾念佛會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院112年度法登他字第17號社團法人彰化縣安瀾念佛會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 9 日
發文字號:112法登他字第  17  號
主旨:公告張鳯雪等聲請辦理社團法人彰化縣安瀾念佛會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月08日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第348號(案號為112年度法登他字第17號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第12屆理監事變更姓名及住所如下:
    理事長    張鳯雪      
                                  
    常務理事  吳沛琳    
                                
                                
    常務理事  林筠皓   
                               
    理 事    黄旭玲   
                               
    理 事    陳加姸   
                               
    理 事    吳敏伶   
                               
    理 事    陳美月   
                               
    理 事    陳玉惠   
                               
    理 事    黄麗娘   
                               
    常務監事  侯雪娥   
                               
    監 事    陳綉謹   
                               
    監 事    林添水   
                               
                               
      二、代表法人之理事:張鳯雪。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首