facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人宜蘭縣社會行為研究社 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣宜蘭地方法院112年度法登他字第16號社團法人宜蘭縣社會行為研究社變更登記


主旨:公告曾森民等聲請辦理社團法人宜蘭縣社會行為研究社變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月02日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第499號(案號為112年度法登他字第16號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第13屆理、監事任期屆滿,改選產生第14屆。姓名及住所如下:
             理 事 長  曾森民    
             常務理事  賴長信    
             常務理事  許志銘    
             理事      李後成    
             理事      杜和達    
             理事      張文政    
             理事      林清標    
             理事      李澍和    
             理事      凃承宏    
             常務監事   林大森    
             監事      陳益銘    
             監事      楊秀英    
      二、代表法人之理事:曾森民。
      三、第14屆理、監事印鑑。

 • 發布日期 : 112-03-13
 • 更新日期 : 112-03-13
 • 發布單位 : 臺灣宜蘭地方法院
回頁首