facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人台北書展基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第832號財團法人台北書展基金會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月24日
發文字號:111北院忠登字第1110009543號
主旨:公告吳韻儀等聲請辦理財團法人台北書展基金會變更登記,業
          經本院登記處於中華民國111年05月24日登記於法人登記簿,
          俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第2583號(案號為111年度法登他字第832號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第7屆董、監事姓名及住所如下:
             董事長    吳韻儀   
             董 事    林訓民   
             董 事    王桂花     
             董 事    王榮文   
             董 事    張杏如     
             董 事    何英超 
             董 事    蘇正隆     
             董 事    林天來   
             董 事    郝明義 
             董 事    趙政岷   
             董 事    曾淑賢   
             董 事    凃玉雲   
             董 事    陳芝宇   
             監 事    封德屏   
             監 事    龐文真   
      二、代表法人之董事:吳韻儀。
      三、董、監事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-24
 • 更新日期 : 111-05-24
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首