facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人大同大學 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院111年度法登他字第826號財團法人大同大學變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年5月24日
發文字號:111北院忠登字第1110009520號
主旨:公告李良德等聲請辦理財團法人大同大學變更登記,業經
          本院登記處於中華民國111年05月23日登記於法人登記簿,
          俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第887號(案號為111年度法登他字第826號)。
  貳、變更登記事項:
      一、財產總額變更為新臺幣90億878萬6,214元整。
      二、第19屆董事姓名及住所如下:
             董事長    李良德     
             董 事    林郭文艷  
             董 事    林榮三   
             董 事    蔣乃辛   
             董 事    盧明光     
             董 事    戴正吳   
             董 事    謝宏波   
             董 事    朱文成   
             董 事    譚建中   
             董 事    張德雄   
             董 事    洪賑城   
             董 事    林信宏   
             董 事    歐添發   
             董 事    彭文傑   
             董 事    林永仁   
      三、代表法人之董事:李良德。
      四、新任董事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-05-24
 • 更新日期 : 111-05-24
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首