facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-天主教振聲學校財團法人 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣桃園地方法院111年度法登他字第177號天主教振聲學校財團法人變更登記

臺灣桃園地方法院公告
發文日期:中華民國 111 年 5 月 20 日
發文字號:桃院增登111法登他字第 177  號
 
主旨:公告劉獻堂等聲請辦理天主教振聲學校財團法人變更登記,業經本院登記處於中華民國111年05月20日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條、法人及夫妻財產制契約登記規則第10條。
公告事項:
  壹、登記號數:第13號(案號為111年度法登他字第177號)。
  貳、變更登記事項:
      一、財產總額變更為新臺幣726,577,882元整。
      二、第18屆姓名及住所如下:
      董事長    劉獻堂    
      董 事    李克勉    
      董 事    白正龍    
      董 事    徐貞勇    
      董 事    陳長華    
      董 事    林姿瑛    
      董 事    簡銓堯    
      董 事    聶玉璞    
      董 事    曾炫美    
      董 事    黃敏正    
      董 事    伍瑞英    
      董 事    趙玉妹    
      董 事    蔡宜芬    
      董 事    鄭如芳    
      董 事    楊安仁    
      監察人    林湘義    
      三、代表法人之董事:劉獻堂。
      四、董事印鑑。
 
        登記處主任     簡慧瑛
 
 • 發布日期 : 111-05-23
 • 更新日期 : 111-05-23
 • 發布單位 : 臺灣桃園地方法院
回頁首