facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人世紀音樂基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院110年度法登他字第1925號財團法人世紀音樂基金會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國111年1月5日
發文字號:111北院忠登字第1110000184號
主旨:公告廖年賦等聲請辦理財團法人世紀音樂基金會變更登記,業
          經本院登記處於中華民國111年01月04日登記於法人登記簿,
          俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第679號(案號為110年度法登他字第1925號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第11屆董事姓名及住所如下:
            董事長    廖年賦   
            董 事    丁長勤   
            董 事    廖陳盧寧 
            董 事    李秀鳳   
            董 事    吳玲宜   
            董 事    廖嘉弘 
            董 事    謝宜璇   
            董 事    王亮月 
            董 事    祁建嬌   
            董 事    潘佩姍   
            董 事    林彥甫 
            董 事    董俊良
            董 事    李佩思   
            董 事    鄭伊晴   
            董 事    賴盈州   
            董 事    顏秀娟   
            董 事    王思涵 
      二、代表法人之董事:廖年賦。
      三、董事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 111-01-05
 • 更新日期 : 111-01-05
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首