facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人張文豹文教基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣高雄地方法院111年度法登他字第7號財團法人張文豹文教基金會變更登記

臺灣高雄地方法院公告
發文日期:中華民國111年01月05日
發文字號:雄院和登111法登他字第  7   號
主旨:公告董事長等聲請辦理財團法人張文豹文教基金會變更登記,業經本院登記處於中華民國111年01月05日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第547號(案號為111年度法登他字第7號)。
  貳、變更登記事項:
一、董事變更:第8屆董事任期屆滿,改選第9屆董事。
          姓名及住所如下:
    董事長    張  弘  
                              
    董  事    張  弦 
                             
    董 事    張思勤 
                             
    董  事    謝季宏 
                             
    董  事    蔡憲唐 
                             
    董  事    孫思源 
                             
    董  事    林嘉柏 
                             
    董  事    諶玉英 
                             
    董  事    錢緒雄 
                             
      二、代表法人之董事:董事長。
      三、董事印鑑登記。

主 任 陳錦鑾
 

 • 發布日期 : 111-01-05
 • 更新日期 : 111-01-05
 • 發布單位 : 臺灣高雄地方法院
回頁首