facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-財團法人紀念李建成先生文教基金會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院110年度法登他字第1728號財團法人紀念李建成先生文教基金會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國110年11月29日
發文字號:110北院忠登字第1100020990號
主旨:公告李正宗等聲請辦理財團法人紀念李建成先生文教基金會
          變更登記,業經本院登記處於中華民國110年11月26日登記
          於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第980號(案號為110年度法登他字第1728號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第14屆董事姓名及住所如下:
             董事長    李正宗   
             董 事    李正漢   
             董 事    李正都   
             董 事    張振霸 
             董 事    楊博文   
             董 事    張家桹   
             董 事    李德燻   
             董 事    楊天慶   
             董 事    李柏緯 
             董 事    李易致 
             董 事    莊璧如   
             董 事    許建一   
             董 事    林東昇   
             董 事    林素貞   
             董 事    吳世騰   
      二、代表法人之董事:李正宗。
      三、董事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 110-11-29
 • 更新日期 : 110-11-29
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首