facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人台灣公益責信協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣臺北地方法院109年度法登他字第2278號社團法人台灣公益責信協會變更登記

臺灣臺北地方法院公告
發文日期:中華民國109年10月15日
發文字號:109北院忠登字第1090020851號
主旨:公告蘇唯綸等聲請辦理社團法人台灣公益責信協會變更登記,
          業經本院登記處於中華民國109年10月14日登記於法人登記
          簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第3211號(案號為109年度法登他字第2278號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第3屆理、監事姓名及住所如下:
             理事長    蘇唯綸   
             常務理事    王婷萱   
             常務理事    陳孝瑞   
             理 事    陳佑羣     
             理 事    廖欣穎   
             理 事    余亭儀   
             理 事    詹 斐   
             理 事    陳怡真   
             理 事    羅逸緯 
             理 事    柯碧黛   
             理 事    林維德   
             常務監事    陳裕昕   
             監 事    張懋禛 
             監 事    鍾秉勳   
      二、代表法人之理事:蘇唯綸。
      三、理、監事印鑑。
登記處主任 楊志純

 • 發布日期 : 109-10-16
 • 更新日期 : 109-10-16
 • 發布單位 : 臺灣臺北地方法院
回頁首